Hukuk Fakültesi

Mevzuat

Yönetmelik, Yönergeler, Uygulama Esasları ve Önemli Fakülte Kurulu Kararları

Yönetmelik
Lisans ve Önlisans Yönetmeliği

Yönergeler
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Yönergesi

​Staj Uygulama Esasları
Staj Uygulama Esasları
Staj Başvuru Formu
​Staj Defteri
Staj Değerlendirme Formu

Sertifika Uygulama Esasları
Sertifika Dersi Yönergesi
Sertifika Programları Ders Saydırma Formu

Staj ve Sertifika Başvuruları Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Kurt
Dr. Öğr. Üyesi H. Sevinç Ensari
Arş. Gör. Ece Alpay

Yaz Okulu Uygulama Esasları
Yaz Okulu Uygulama Esasları
Başka Üniversitelerin Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Dilekçe Örneği

Önemli Fakülte Kurulu Kararları

2019/62 ve 19.06.2019 tarihli Senato kararı ile kabul edilen yeni ders programının öğrencilere uygulanması esasları
2019/62 ve 19.06.2019 tarihli Senato kararı ile Hukuk Fakültesi 4 yıllık öğrenim programında değişiklik yapılıp bazı derslerin öğrenim dili İngilizceden Türkçeye çevrildiği için, halen eğitimine devam eden ve önceki dönemde İngilizce olan dersleri almayan veya başarısız olan öğrenciler hakkında yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin bir uyarlama kararı ihtiyacı doğduğu görülerek;  değişiklik içeren hükümlerin öğrenci lehine  uyumlaştırılmasının uygun olduğuna karar verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda,  değişiklikle mevcut kayıtlı öğrencilerin İngilizce ders kredi yükü artırılmadığı, bu uygulama ile %30 İngilizce yükümlülüğünün karşılanması bakımından alınması gereken derslerin niteliğinin (zorunlu ders yerine seçmeli alan ve/veya alan dışı alınması mümkün) değişmesi dışında bir değişim olmadığı ve bunun öğrenci açısından herhangi bir yük de getirmediği tespit edildi.

Bu sebeple, ‘ %30 İngilizce yükümlülükleri kapsamında önceki uygulama kapsamında olup da değişiklikle gelen uygulamaya tabi olan öğrencilerin, eksik olan İngilizce AKTS'lerin karşılanması için ihtiyaç kadar olan kısmını İngilizce seçmeli ders almasına ve/veya yeni programda daha yüksek AKTS değeriyle öngörülen (2+2 yerine, 4+4) alan dışı seçmeli ders alabileceğine oy birliğiyle karar verildi. (16 Eylül 2019 / 53 no'lu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

Yaz Okulunda Alınabilecek Ders Sayısının Artırımı
"MEF Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9/2 maddesinde yer alan “Takip eden akademik yılda mezun olabilecek öğrenciler için yaz okulu ders yükleri, fakülte yönetim kurulu kararı ile artırılabilir” hükmüne dayanarak Fakültemize başvuran öğrencilerin dilekçeleri incelendi.  

Söz konusu maddede mezuniyet durumunda öğrenciler ilgili her hangi bir açıklama olmadığından, bu konuda bir objektif bir kriter belirlenmesi gerektiği tartışıldı.

Öğrencinin bir dönemde alabileceği en fazla AKTS ders yükünün 42 olduğu gözetilerek, iki yarıyıl için en fazla toplam 84 AKTS alması gereken öğrencilerin mezuniyet durumunda olduğunun kabul edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. Bu koşulu karşıladığı Öğrenci İşleri Direktörlüğünden gelen ekteki listede bu koşulları karşıladığı görülen  öğrencilerin taleplerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi." (19 Haziran 2018 / 27 no'lu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

Başka Üniversitelerden Alınan Yaz Okulu Derslerinin AKTS Eşdeğerliliği
“Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda diğer üniversitelerden aldığı derslerden AKTS eşdeğerliğinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Fakültelerde farklı AKTS değerleri olduğu ve öğrencilerin bu konuda güçlükler yaşadığı gerçeği dikkate alınarak; Fakültemiz Yaz Okulunda ders açılmaması nedeniyle diğer üniversitelerden Yaz Okulu dersi alınması halinde dersin içeriğinin Fakültemiz programına uygun olması koşulu ile diğer Fakültenin AKTS değerinin en fazla 3 AKTS artırılarak farkın eşitlenmesine oy birliği ile karar verildi.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Erasmus Öğrencilerinin Kredilerinin Transferi
“Erasmus+ anlaşmalarının uygulanabilmesi için öğrencilerin bir dersten aldıkları fazla kredinin seçmeli derslere sayılmasına ve bunun neticesinde öğrencinin mezuniyet koşullarından biri olan seçmeli ders sayısı kriterinin aranmamasına karar verilmiştir. Bu esasın zorunlu dersler için uygulanmayacağına karar verildi.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Üç Ders Sınavı
“Azâmi öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirdiği halde en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler, üç ders sınavına girebilir. Öğrenciler, daha önce almadıkları veya alıp devamsızlık sebebiyle başarısız oldukları dersler için üç ders sınavına giremez. Üç ders sınavları, her yıl ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir.
Üç ders sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Fazla Kredi Talepleri
“Öğrencilerin yoğun biçimde fazla kredi talebinde bulunmaları karşısında, bu alanda ortaya çıkan iş yoğunluğu dikkate alınarak ve farklı danışman uygulamalarına yol açmamak için ortak bir standart sağlamak amacıyla; 36-42 kredi arasındaki artış taleplerinde not ortalaması 2.5 ve üzerindeki öğrencilerin danışman onayı aranmadan ders alabileceğini, not ortalaması 2.5 altında olan öğrencilerin ise danışman onayı ile 36 üzeri kredi artış taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verildi.” (12 Nisan 2018 / 8 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x