Hukuk Fakültesi

Mevzuat

Yönetmelik, Yönergeler, Uygulama Esasları ve Önemli Fakülte Kurulu Kararları

Yönetmelik
Lisans ve Önlisans Yönetmeliği

Yönergeler
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Yönergesi

​Staj Uygulama Esasları
Staj Uygulama Esasları
Staj Başvuru Formu
Gönüllü Staj Başvuru Formu
​Staj Defteri
Staj Değerlendirme Formu


Sertifika Uygulama Esasları
Sertifika Dersi Yönergesi
Sertifika Programları Ders Saydırma Formu

Staj ve Sertifika Programları Kurulu:
Doç. Dr. Güçlü Akyürek
Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı


Yaz Okulu Uygulama Esasları
Yaz Okulu Uygulama Esasları
Yaz Okulu Dilekçe Örneği
Yaz Okulu Dilekçe Örneği (Başka Okuldan Gelen Öğrenciler için)

Hukuk Fakültesi Yandal Programı Dersleri


Önemli Fakülte Kurulu Kararları

Fazla Kredi Talepleri
16.12.2020 tarihli 78/6. Senato Kararı ile değiştirilen MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin   23. maddesinin 4. bendi çerçevesinde Fakültemizde fazla kredi alım talepleri ile ilgili olarak uygulamada birlik sağlaması amacıyla düzenleme yapılması gerektiği görüşüldü; Bunun neticesinde Fakültemiz kredi artırım talepleri konusunda  koşulların ve usulün uygun olduğuna kanaatine varıldı;

Fakülte'nin ilk yarıyılında alınabilecek en fazla kredinin 30 AKTS olabileceğine;
Kredi artırımlarının ikinci yarıyıldan itibaren mümkün olabileceğine; 
 Not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilerin 30 AKTS' ye kadar kredi alabileceklerine;
Not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin 36 AKTS' ye kadar kredi alabileceklerine;
Not ortalaması 2.5 ve üzerinde olan öğrencilerin 42 AKTS’ ye kadar kredi alabileceklerine;
Yedinci yarı yılı sonunda mezun olabilmek için en fazla 72 kredisi kalan ve not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin 42 AKTS ye kadar kredi alabileceklerine;  
Yedinci  yarı yılın sonunda  mezun olabilmek için 72 AKTS' si kalan ve not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin en fazla 54 AKTS 'ye kadar kredi alabileceği, 43 AKTS ve üzeri kredi  için Fakülte Yönetim Kuruluna başvurabileceklerine, bu kararın kayıtlı tüm öğrencilere ve 2021-2022 akademik yılı güz döneminden itibaren uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.(07.01.2021 tarihli 16. Fakülte Kurulu Kararı
 
Özel Öğrenci kapsamında Başka Üniversitelerden ders alma talepleri 
"Özel öğrenci kapsamında başka Üniversitelerden ders almaya ilişkin talep dilekçeleri görüşüldü. Özel öğrenci kapsamında başka  üniversitelerden ders alım talebinin  mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler tarafından o dönem Fakültede açılmayan dersler için yapılabileceğine, başvurunun dönemlik kredi limitleri içerinde olmak kaydıyla yaz okulu dahil  lisans eğitimi süresince  en fazla iki ders için ve bir kereye mahsus  yapılabileceğine, ders içeriklerinin ve değerlendirme ölçütlerinin uygunluğu değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi."(18 Şubat 2021/84 no'lu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)
 
2019/62 ve 19.06.2019 tarihli Senato kararı ile kabul edilen yeni ders programının öğrencilere uygulanması esasları
2019/62 ve 19.06.2019 tarihli Senato kararı ile Hukuk Fakültesi 4 yıllık öğrenim programında değişiklik yapılıp bazı derslerin öğrenim dili İngilizceden Türkçeye çevrildiği için, halen eğitimine devam eden ve önceki dönemde İngilizce olan dersleri almayan veya başarısız olan öğrenciler hakkında yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin bir uyarlama kararı ihtiyacı doğduğu görülerek;  değişiklik içeren hükümlerin öğrenci lehine  uyumlaştırılmasının uygun olduğuna karar verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda,  değişiklikle mevcut kayıtlı öğrencilerin İngilizce ders kredi yükü artırılmadığı, bu uygulama ile %30 İngilizce yükümlülüğünün karşılanması bakımından alınması gereken derslerin niteliğinin (zorunlu ders yerine seçmeli alan ve/veya alan dışı alınması mümkün) değişmesi dışında bir değişim olmadığı ve bunun öğrenci açısından herhangi bir yük de getirmediği tespit edildi.

Bu sebeple, ‘ %30 İngilizce yükümlülükleri kapsamında önceki uygulama kapsamında olup da değişiklikle gelen uygulamaya tabi olan öğrencilerin, eksik olan İngilizce AKTS'lerin karşılanması için ihtiyaç kadar olan kısmını İngilizce seçmeli ders almasına ve/veya yeni programda daha yüksek AKTS değeriyle öngörülen (2+2 yerine, 4+4) alan dışı seçmeli ders alabileceğine oy birliğiyle karar verildi. (16 Eylül 2019 / 53 no'lu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

Yaz Okulunda Alınabilecek Ders Sayısının Artırımı
"MEF Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9/2 maddesinde yer alan “Takip eden akademik yılda mezun olabilecek öğrenciler için yaz okulu ders yükleri, fakülte yönetim kurulu kararı ile artırılabilir” hükmüne dayanarak Fakültemize başvuran öğrencilerin dilekçeleri incelendi.  

Söz konusu maddede mezuniyet durumunda öğrenciler ilgili her hangi bir açıklama olmadığından, bu konuda bir objektif bir kriter belirlenmesi gerektiği tartışıldı.

Öğrencinin bir dönemde alabileceği en fazla AKTS ders yükünün 42 olduğu gözetilerek, iki yarıyıl için en fazla toplam 84 AKTS alması gereken öğrencilerin mezuniyet durumunda olduğunun kabul edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. Bu koşulu karşıladığı Öğrenci İşleri Direktörlüğünden gelen ekteki listede bu koşulları karşıladığı görülen  öğrencilerin taleplerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi." (19 Haziran 2018 / 27 no'lu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

Başka Üniversitelerden Alınan Yaz Okulu Derslerinin AKTS Eşdeğerliliği
“Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda diğer üniversitelerden aldığı derslerden AKTS eşdeğerliğinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Fakültelerde farklı AKTS değerleri olduğu ve öğrencilerin bu konuda güçlükler yaşadığı gerçeği dikkate alınarak; Fakültemiz Yaz Okulunda ders açılmaması nedeniyle diğer üniversitelerden Yaz Okulu dersi alınması halinde dersin içeriğinin Fakültemiz programına uygun olması koşulu ile diğer Fakültenin AKTS değerinin en fazla 3 AKTS artırılarak farkın eşitlenmesine oy birliği ile karar verildi.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Erasmus Öğrencilerinin Kredilerinin Transferi
“Erasmus+ anlaşmalarının uygulanabilmesi için öğrencilerin bir dersten aldıkları fazla kredinin seçmeli derslere sayılmasına ve bunun neticesinde öğrencinin mezuniyet koşullarından biri olan seçmeli ders sayısı kriterinin aranmamasına karar verilmiştir. Bu esasın zorunlu dersler için uygulanmayacağına karar verildi.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Üç Ders Sınavı
“Azâmi öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirdiği halde en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler, üç ders sınavına girebilir. Öğrenciler, daha önce almadıkları veya alıp devamsızlık sebebiyle başarısız oldukları dersler için üç ders sınavına giremez. Üç ders sınavları, her yıl ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir.
Üç ders sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.” (22 Mayıs 2018 / 9 no’lu Fakülte Kurulu Kararı)

Başarı Notunun Belirlenmesi
Zorunlu ve seçimlik derslerin tamamından final sınavında 50 alınmış olması koşuluyla başarı notunun belirlenmesine karar verilmiştir. (12.11.2014 tarih / 2 no'lu Akademik Kurul Kararı)
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x