Hukuk Fakültesi

Nörobilim 2020

Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi / Neuroscience, Law, Psychology and Beyond

[See below for English]

[Because of the COVID-19 outbreak, the symposium is postponed to 7-8 October 2020!]

[COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sempozyum 7-8 Ekim 2020 tarihine ertelenmiştir!]

Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi:

Özgür İrade Sorunsalına Farklı Yaklaşımlar

Uluslararası Sempozyum

7-8 Ekim 2020, MEF Üniversitesi, İstanbul

Kavramsal Çerçeve

İnsanın özgür iradeye sahip bir canlı olduğu düşüncesi, toplumsal işleyişin bir çok safhasında karşımıza çıkan, bu bağlamda hukuk sistemleri açısından da kilit önem taşıyan bir varsayımdır. Sağduyu psikolojisi temelli bu varsayım çerçevesinde insanın sahip olduğu özgür irade, genellikle, mutlak bir erk olarak değil, sınırlı bir yeti şeklinde anlaşılır. Hukuk kuramı ve uygulaması açısından insanın özgür iradeye sahip olması, davranışları üzerinde ahlaki ve hukuki sorumluluğu gerektirecek ölçüde kontrol sahibi olması anlamına gelir. Felsefi açıdan bakıldığından çok yetersiz kalabilecek bu tanım, hukuk açısından tartışmasız kabul gören dogmalardan birisidir. Zihin felsefesi alanında antik çağdan bu yana yürütülen, insanın davranışları üzerinde kontrolünün gerçekten olup olmadığı, eğer varsa bunun tam olarak ne anlama geldiği tartışmaları hukuk kuramı açısından çok sınırlı bir etki doğurmuştur. Ne var ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısında uygulamalı bilimler alanına, bu bağlamda özellikle bilişsel ve davranışsal nörobilim dalına mensup araştırmacıların özgür irade kavramıyla ilişkili çalışmalar yapmaya başlamasıyla hem felsefecilerin bu alandaki tekeli son bulacak hem de hukuk kuramının dinamikleşen zihin felsefesi ve davranış psikolojisi alanlarına ilgisiz kalması giderek daha zor hale gelecektir.

Uzun bir dönem deneysel yöntemlere kapalı kabul edilen bilinç, insan eylemliliği, istenç vb. konularında son kırk yıllık süreçte yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen veriler, özgür iradenin karşıtları cephesini güçlendirici bir etki yarattı. Her ne kadar bazı felsefeciler, deney düzeneklerinin gerçek yaşam deneyimini yansıtmaktan uzak olduğu eleştirisiyle söz konusu verilere bir anlam atfetmeyi reddetseler de, ampirik bulgulara referans yapmaksızın özgür irade tartışması yürütmek neredeyse olanaksız hale geldi. Bu atmosfer içinde hukuk kuramı ve belli ölçüde hukuk uygulaması da, insanın davranışlarını kontrol edebilen bir canlı olduğu dogmasını sorgulamak durumunda kalıyor. Öte yandan, bu süreçte, insanın özgür iradesinin var olup olmadığı tartışmasına doğrudan girmeksizin, insanın özgür iradeye sahip bir canlı olduğu dogmasına beslenen popüler inancın toplumsal düzen açısından yerine getirdiği işlevleri sorgulayan yeni bir araştırma hattı da oluşuyor.

“Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi: Özgür İrade Sorunsalına Farklı Yaklaşımlar” başlıklı konferansta zihin felsefesi, hukuk kuramı, siyaset kuramı, sosyal psikoloji gibi sosyal bilim disiplinlerinin özgür irade kavramına yönelik ampirik çalışmalarda elde edilen bulgulara nasıl tepki verdiğini sorgulamayı amaçlıyoruz. Beş panel halinde ele alınacak temalar bağlamında farklı tartışmalara yer vereceğiz. İlk panelde bilinç olgusunun eleyici ya da indirgemeci bir çerçevede ele alınıp alınamayacağı tartışmasına yer verilecek. İkinci panelde insanın kendi eylemlerinin öznesi olması anlamında insan eylemliliğinin bir “yanılsama” olup olmadığı tartışılacak. Üçüncü panelde insanın davranışlara ilişkin karar alma süreçleri ile duyusal algılamanın nörofizyolojisi arasındaki ilişki konu ediliyor. Dördüncü panelde insanın özgür iradeye sahip bir canlı olduğuna ilişkin yaygın popüler inancın kaynakları ve yerine getirdiği toplumsal işlevler ele alınacak. Beşinci panelde ise, yapay zeka alanındaki gelişmelerin bilinç konusuna yeni bir bakış açısı getirme potansiyeline sahip olup olmadığı tartışılacak.

 

Konferans Programı (Taslak)

1. Gün

Açılış Konuşmaları

Açılış Konferansı

 

1. Panel: Bilincin Doğası

2. Panel: İnsan Eylemliliğinin Doğası


2. Gün

3. Panel: Duyum, Algı ve Karar Alma Süreçlerinin Doğası

4. Panel: Özgür İrade İnancı

5. Panel: Yapay Zeka ve Bilinç


Bildiri sunmak isteyenlerin, bildiri başlığı, en fazla 300 kelimeden oluşan özet ve 4 anahtar kelime ile birlikte, XX tarihine kadar norobilim2020@mef.edu.tr başvurmaları önemle duyurulur.
 
Kongreye katılım herkese açık ve ücretsizdir.


Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Cemal Bali Akal (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Müjde Peker Booth (MEF Üniversitesi)
Doç. Dr. Robert Booth (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Ozan Erözden (MEF Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan Gürvit (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Havva Karagöz (MEF Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş (Altınbaş Üniversitesi)
 

Neuroscience, Law, Psychology and Beyond:

Different Approaches to the Concept of Free Will

International Symposium

7-8 October 2020, MEF University, Istanbul-Turkey
 

Conceptual Framework

The assumption of free will is a central piece of the picture of human agency presupposed by modern legal systems. Grounded in folk psychology, the conception of human agency in law relies on a specific understanding of free will. In this framework, free will is defined as the unique ability of persons to exercise control over their conduct in the manner necessary for moral responsibility. Such a definition, although too lean when taken as an endpoint, is sufficient for law, for it takes the existence of “control over conduct” for granted. For centuries, the task to develop the nature and the significance of this special kind of control has been attributed to philosophers. Nevertheless, in the second half of the 20th century this monopoly has come to its end. Scholars coming from disciplines of applied sciences, especially from the field of cognitive and behavioral neuroscience, became interested in the research of topics related to the concept of free will. New methods emerged to explore issues such as consciousness, agency, volition, etc.  that have been long considered out of the reach of rigorous scientific investigation.

Neurophysiological and behavioral data obtained in empirical studies provided the deniers of free will with new ammunition and thus amplified the debate surrounding its existence. Although some philosophers rejected the relevance of empirical research to the issue of free will claiming that experiment designs were inapt to reflect real life experience, theoretical debate became more and more sensitive to empirical findings. Legal theory (and to some extent legal practice as well) had to make effort to coop with the prospect that moral and legal (both criminal and civil) responsibility may not be based on a “control over conduct” presumption. On the other hand, a new research line, which found value in examining the phenomenon of free will with scientific methods without attempting to solve the debate surrounding its existence, emerged to explore social effects of belief in free will.

The “Neuroscience, Law, Psychology and Beyond: Different Approaches to the Concept of Free Will” conference aims to discuss how some social science branches, namely philosophy (of mind), jurisprudence, political philosophy, and social psychology reacted to various scientific findings for and against the thesis that human beings have free will, along with the related question of whether it is reasonable to believe that we have it. In five sessions we intend to cover a number of issues (for the list of panel titles see the end of the document). The first panel is dedicated to the discussion whether consciousness could be explained from an eliminative or reductionist perspective. In the second panel we will discuss whether human agency is a fact or just a “belief” or an “illusion”. The third panel will explore the relationship between human volition (decision making) and the neurophysiology of sensory perception. The fourth panel intends to discuss whether “lay people’s belief in free will has a social function” thesis is well grounded. In the last panel we will discuss whether advances in the field of artificial intelligence would bring new insights to the problem of consciousness.

 

Draft Conference Program

Day 1

Opening remarks

Panel 1: The Nature of Consciousness

Panel 2: The Nature of Human Agency

 

Day 2

Panel 3: The Nature of Decision Making and Sensory Perception

Panel 4: Researching Lay People’s Belief in Free Will

Panel 5: Artificial Intelligence and Consciousness


Paper proposals (the title, a maximum 300 word abstract and 4 keywords) should be sent to norobilim2020@mef.edu.tr by XXX.

No registration fee is required; participation is open to everyone.

Scientific Committee:
Prof. Dr. Cemal Bali Akal (Bilgi University)
Prof. Dr. Türker Armaner (Galatasaray University)
Assoc. Prof. Dr. Müjde Peker Booth (MEF University)
Assoc. Prof. Dr. Robert Booth (Sabancı University)
Prof. Dr. Ozan Erözden (MEF University)
Prof. Dr. Hakan Gürvit (İstanbul University)
Prof. Dr. Havva Karagöz (MEF University)
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş (Altınbaş University)
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x